Winner Showa Sanshoku 45 BU 🏆

Winner Showa Sanshoku 45 BU 🏆

Owner: Koikoito & Benchapon Benchawan
Variety: Showa Sanshoku
Bleeder: Sekiguchi Koi Farm
Dealer & Handler: Koikoito