Sakura Prize 40 BU

Sakura Prize 40 BU

Owner: Koikoito
Variety: Ginrin Goshiki
Bleeder: Kawakami Koi Farm
Dealer & Handler: Koikoito & Supreme Koi Farm