1st Runner up KOHAKU 65 BU

1st Runner up KOHAKU 65 BU

Owner: Koikoito
Variety: Kohaku
Bleeder: Momotaro Koi Farm
Dealer & Handler: Koikoito & Supreme Koi Farm