1st Runner up GOSHIKI 30 BU 🥈

1st Runner up GOSHIKI 30 BU

Owner: Koikoito & Benchapon Benchawan
Variety: Goshiki
Bleeder: Kawakami Koi Farm
Dealer & Handler: Supreme Koi Farm