1st Runner up Ginrin B 40 BU

1st Runner up Ginrin B 40 BU

Owner: Koikoito
Variety: Ginrin Goshiki
Bleeder: Kawakami Koi Farm
Dealer & Handler: Koikoito